Algemene voorwaarden

 
Geel.png
 

Hashtag Workmode is geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer: 63514850. BTW-nummer: 196848714B01
E-mail: hello@hashtagworkmode.com

Hashtag Workmode Hoofdkantoor:
Brouwersgracht 30hs
1013 GW Amsterdam.

Artikel 1. | Algemeen
1.1 De Algemene Voorwaarden van Hashtag Workmode zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Hashtag Workmode. Wanneer u een artikel bestelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Hashtag Workmode via hello@hashtagworkmode.com.

Artikel 2. | Overeenkomst en Bestelling

2.1 De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst. Hashtag Workmode verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is Hashtag Workmode de enige eigenaar van de producten.

2.2 Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat de betaling is geaccepteerd en een e-mailbericht met de details van je bestelling.

2.3 Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het retourneren (zie artikel 6), maar het kan niet een aanleiding vormen om een claim in te dienen

Artikel 3. | Betaling en Betaalmethoden

3.1 Bij Hashtag Workmode kunt u kiezen uit drie beveiligde betaalmethoden: Ideal, Paypal en Creditcard.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Hashtag Workmode vrijblijvend.

3.4 Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Hashtag Workmode contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Hashtag Workmode Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Hashtag Workmode ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Hashtag Workmode twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Hashtag Workmode zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

3.5 Hashtag Workmode heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Hashtag Workmode producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

3.6 Alle prijzen van Hashtag Workmode zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.7 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

3.8 Creditcardgegevens zoals creditcardnummer, vervaldatum, etc., worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de betaalmeester zonder dat hashtagworkmode.com of anderen toegang hebben tot deze gegevens. Zelfs in het geval van eventuele restitutie zijn volledige creditcardgegevens niet zichtbaar. Als je betaalt met Visa of Mastercard is er extra bescherming door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure Code).

Artikel 4. | Levering

4.1 Voor de VIP-tickets hanteert Hashtag Workmode twee leveringsmethoden:

  • Ophalen bij de Hashtag Workmode winkel aan de Oudezijds Voorburgwal 188 HS in Amsterdam (Nederland).

  • Met de koeriersdienst PostNL.

4.2 Als je per ongeluk een verkeerd afleveradres hebt opgegeven, de verkeerde leveringsoptie hebt gekozen of niet thuis was toen PostNL het pakket kwam afleveren – en daarom extra kosten van toepassing zijn – brengt Hashtag Workmode deze extra kosten bij u in rekening.

4.3 Hashtag Workmode verzendt de bestelling zo snel mogelijk na betaling van de overeenkomst. Hashtag Workmode streeft er altijd naar dat je je bestelling binnen de verwachte levertijd ontvangt. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is (bijvoorbeeld door een staking) laten wij dat u onmiddellijk weten.

4.4 Tot en met het moment van levering draagt Hashtag Workmode de verantwoordelijkheid voor de bestelling. Na levering wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan u.


Artikel 5. | Levering

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Hashtag Workmode zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.

b. De door Hashtag Workmode opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Hashtag Workmode schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

Artikel 6. | Tickets

6.1 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Hashtag Workmode kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Hashtag Workmode opnemen via hello@hashtagworkmode.com.

6.2 Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren

6.3  Hashtag Workmode kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Hashtag Workmode is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Hashtag Workmode.

6.4 Hashtag Workmode aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Hashtag Workmode kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

6.5 Hashtag Workmode is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden..

Artikel 8. | Copyright

8.1 Alle foto's en afbeeldingen die worden gebruikt door Hashtag Workmode zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Hashtag Workmode mogen foto's en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

Artikel 9. | Geschillen

9.1 Alle rechtsverhoudingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

9.2 Heeft u een opmerking of een tip? Stuur een e-mail naar hello@hashtagworkmode.com, dan nemen wij contact met u op.

Artikel 10. | Het evenement

10.1 Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.

10.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op 09-10-2018.